Svensk Heraldisk Bibliografi sammanställs för perioder om ett eller flera år med det övergripande målet att skapa en samlad bibliografi över svenska heraldiska böcker och artiklar från det tidigaste trycket fram till i dag.

I bibliografin medtas litteratur om heraldiska vapen samt ett urval av litteratur inom näraliggande ämnesområden som vexillologi och sfragistik. Geografiskt är bibliografin begränsad till Sverige, vilket dels avser litteratur utgiven i Sverige, oavsett om den berör svenska förhållanden eller inte, dels litteratur utgiven i utlandet som behandlar heraldik i Sverige. I det senare fallet inkluderas även litteratur som berör Sveriges historiska provinser samt tidigare perioder för områden som i dag är en del av Sverige.

Färdigställda sammanställningar